Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Marek Waruszewski

Marek Waruszewski

Marek Waruszewski

Działamy na rynku od 2004 roku, posiadamy ofertę kilkudziesięciu towarzystw ubezpieczeniowych. Firma zajmuje się  planowaniem finansowym oraz kompleksową obsługą w zakresie ubezpieczeń i kredytów. Produkty i rozwiązania dostosowujemy  do indywidualnych potrzeb klienta.  Gwarantujemy profesjonalne doradztwo i miłą obsługę. Zapraszamy do biura w Lubawie, ul. Mieszka I 3, pon-piątek godz. 8:00 – 17:00 , sobota 9:00 – 13:00
kliknij aby dodać swoją opinię
* = Pole wymagane

Jak się nazywasz?

Wpisz adres email

Jak nazywa się wasza firma?

Czy wasza firma ma stronę internetową?

Opisz naszą firmę w kilku słowach


Co sądzisz o naszej firmie?


Czy masz zdjęcie, które możemy wykorzystać?

*Zgadzam się aby moja rekomendacja, została opublikowana.

Referencje

polecam

bardzo rzetelna i szybka obsługa, sympatyczny człowiek

Marek
OK!!!!

Ubezpieczamy tu całą rodzinę, polecamy :):):)

Ania
Najlepszy w okolicy

Dojeżdżam do Lubawy, żeby się ubezpieczyć, chociaż mam biuro na miejscu. Nie ma w okolicy innej opcji jak Pan Marek!!

Filip K.
Ubezpieczenia Komunikacyjne

Najbardziej powszechnym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Jego warunki reguluje Ustawa o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia 22.05.2003 r. Jest obowiązkowe, bo zabezpiecza przed skutkami wypłaty czasami bardzo wysokich odszkodowań osobom poszkodowanym przez nas podczas wypadku drogowego.

Ubezpieczenie zielona karta chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim poza granicami Polski, na terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia. Zielona Karta jest wymagana na terenie następujących państw: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Iranu, Izraela, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Rosji, Serbii i Czarnogóry, Tunezji, Turcji, Ukrainy.

Ubezpieczenie autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym i chroni pojazdy określone w umowie w przypadku np.: zderzenia się pojazdów, zderzenia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie, pożaru, wybuchu, zatopienia, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu lub jego części. Oferta Autocasco może być bardzo zróżnicowana, dopasować  ją można do indywidualnych potrzeb każdego naszego klienta poprzez wybór odpowiednich opcji.

Ubezpieczenie mini casco – to ochrona pojazdu za niewielką cenę, na ogół w przypadku powstania w nim szkody całkowitej i kradzieżowej.

Ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy asistans  obejmuje rozmaite koszty udzielenia natychmiastowej pomocy powstałe na skutek: zderzenia pojazdów, uszkodzenia pojazdu, awarii pojazdu.

Ubezpieczenie utraty zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia to szczególna ochrona finansów Klientów, którzy jeżdżą bezpiecznie i posiadają zniżki. W przypadku powstania szkody ubezpieczeni Klienci zachowają dotychczasową zniżkę za bezszkodowość w OC i/lub AC.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów – obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów ubezpieczanego pojazdu związane z jego użytkowaniem, takich jak: zwrot kosztów leczenia, kwestie całkowitego lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenie szyb samochodowych komunikacyjnym obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyby uszkodzonej lub zniszczonej zwykle na skutek następujących zdarzeń: zderzenia się pojazdów, uszkodzenia przez osoby trzecie lub przedmioty pochodzące z zewnątrz pojazdu, wskutek pożaru, wybuchu, itp.

Ubezpieczenia Domów i Mieszkań
Nieruchomości ubezpiecza się zwykle w formule pakietowej. Polisy takie mogą obejmować: Ubezpieczenie od zdarzeń losowych: budynku mieszkalnego lub mieszkania, mienia na zewnątrz (np. garażu, ogrodzenia, basenu, kortu) oraz wewnątrz budynku (w tym: stałych elementów wnętrz np. zabudowy kuchennej, instalacji oraz ruchomości, np. mebli, sprzętu AGD, sprzętu sportowego i elektronicznego, przedmiotów osobistego użytku). Ochrona obejmuje zjawiska takie jak powódź, pożar, uderzenie pioruna, huragan, grad, zalanie, osuwanie się ziemi, dewastację i inne. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rozboju oraz dewastacji mienia wewnątrz budynku oraz ruchomości, w szczególności mebli, sprzętu AGD, sprzętu sportowego i elektronicznego, przedmiotów osobistego użytku. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, obejmujące szkody wyrządzone innym przez nas, dzieci, zwierzęta domowe oraz czasem też pomoc domową. Szkody mogą być związane z używaniem sprzętu sportowego, szkody powstałe podczas budowy i rozbudowy oraz w wyniku zalania. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków wszystkich lub wybranych domowników, obejmujące trwały uszczerbek na zdrowiu (np. złamania, udar mózgu czy zawał serca), gwarantujące świadczenia z tytułu doznanego uszczerbku, śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz dzienne świadczenia szpitalne. Asistans domowy obejmujący pomoc specjalistów (np. hydraulika, ślusarza, stolarza) w razie wystąpienia szkody lub awarii. Ubezpieczenie domków letniskowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem. Ubezpieczenie mienia podręcznego np. torebki, plecaka wraz z zawartością – telefonu, biletu miesięcznego, dokumentów, okularów itp. (poza miejscem ubezpieczenia). Ubezpieczenie jachtów skierowane jest do osób (zarówno prywatnych jak i przedsiębiorców), które interesują się żeglarstwem i posiadają lub użytkują jachty, przeznaczone do żeglugi przybrzeżnej i śródlądowej na wodach RP. Przedmiotem ubezpieczenia są śródlądowe jachty żaglowe, jachty motorowe, wraz z wyposażeniem i sprzętem oraz sprzęt pływający, tj. kajaki, rowery wodne, deski surfingowe i windsurfingowe. Umową objęte jest również mienie osobiste członków załogi. W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej użytkownika jachtu śródlądowego przedmiotem jest odpowiedzialność cywilna deliktowa za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone czynem niedozwolonym powstałe w związku użytkowaniem jachtu śródlądowego podczas żeglugi, postoju, manewrowania oraz wodowania i podnoszenia jachtu z wody.
Ubezpieczenia na Życie i Zdrowotne
Ubezpieczenie na życie – ubezpieczenie, które zapewni najbliższym osobom godne życie w przypadku śmierci osoby, na której spoczywa ciężar utrzymania rodziny. Można je zawrzeć na określony okres lub dożywotnio. Najczęściej spotyka się ubezpieczenie na czas określony, gdzie ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana w ściśle określonym czasie, np. na 30 lat. Świadczenie zostanie wypłacone, jeżeli w czasie, gdy ubezpieczony był objęty ochroną ubezpieczeniową miał miejsce wypadek ubezpieczeniowy, czyli jego śmierć. Ubezpieczenie na dożycie jest zabezpieczeniem przed gwałtownym obniżeniem przychodów po przejściu w stan spoczynku. Dożycie określonego wieku rodzi zobowiązanie ubezpieczyciela do wypłacenia sumy ubezpieczenia. W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej przed tym terminem, ubezpieczyciel  zwykle nic nie wypłaca chyba, że w umowie była zawarta klauzula zwrotu spadkobiercom lub wskazanym osobom sumy wpłaconych składek. Ubezpieczenie na życie i dożycie – jest zbudowane z dwóch części, z ubezpieczenia na życie, w którym wypłata świadczenia następuje po śmierci osoby ubezpieczonej oraz z ubezpieczenia na dożycie, w którym wypłata świadczenia następuje po dożyciu przez osobę ubezpieczoną określonego wieku. Połączenie tych dwóch produktów powoduje, że świadczenie wypłacane jest zarówno, gdy ubezpieczony umrze w czasie trwania umowy ubezpieczenia (ubezpieczenie na życie) oraz gdy dożyje określonego w umowie wieku (ubezpieczenie na dożycie). Jest klasycznym produktem ochronno-oszczędnościowym. Część ochronną stanowi ubezpieczenie na życie (ponieważ chroni przed skutkami śmierci), część oszczędnościową ubezpieczenie na dożycie (ponieważ zapewnia wypłatę sumy ubezpieczenia w momencie dożycia określonego wieku). Ubezpieczenie posagowe – zasadniczym celem ubezpieczenia posagowego jest zapewnienie materialnego bytu dziecka w momencie wchodzenia w dorosłe życie, również w przypadku śmierci rodzica. Ubezpieczenie to zawiera jedno z rodziców, a umowa jest zawarta na rzecz dziecka i polega na wypłacie określonej sumy w momencie dożycia przez dziecko określonego wieku. Wysokość wypłaconego świadczenia jest uzależniona od wpłacanych systematycznie składek. W przypadku śmierci rodzica, który zobowiązał się do opłacania składki, ubezpieczyciel przejmuje na siebie ten obowiązek a w niektórych wariantach wypłaca dziecku comiesięczną rentę do końca trwania umowy ubezpieczenia, czyli do momentu kiedy zgodnie z umową wypłaci dziecku umówione świadczenie. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – popularnym ubezpieczeniem życiowym jest ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Ubezpieczenie to ma charakter ochronno-oszczędnościowy, co oznacza, że część składki przeznaczana jest na ochronę, zaś pozostała część zasila oszczędności – fundusz kapitałowy. Część ochronna składki zapewnia w przypadku śmierci w okresie trwania umowy ubezpieczenia wypłatę sumy ubezpieczenia. Wysokość składki jest uzależniona od ryzyka, jakie ponosi ubezpieczyciel (wiek ubezpieczonego, jego zawód, prawdopodobieństwo zgonu, suma ubezpieczenia itp.). Część ochrona składki nie podlega zwrotowi, czego skutkiem jest brak możliwości żądania jej zwrotu od ubezpieczyciela. Druga część składki ma charakter oszczędnościowy, co oznacza że ta część składki podlega gromadzeniu i zostanie wypłacona w przypadku śmierci lub dożycia określonego wieku. Tą część można porównać z celem, w jakim działają fundusze inwestycyjne – czyli lokowaniem i pomnażaniem kapitału na przyszłość. To oznacza, że składka oszczędnościowa powoduje wzrost aktywów, a ponadto zgromadzone w jej ramach środki są inwestowane w długim okresie, co powinno się wiązać z dodatkowymi korzyściami w postaci wypracowanego przez ubezpieczyciela  zysku ze zgromadzonego (oszczędzanego) kapitału.  Czasem część ochronna tego ubezpieczenia jest zredukowana do absolutnego minimum. Ubezpieczenia zdrowotne – stanowią uzupełnienie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie świadczeń medycznych i leczenia ambulatoryjnego. Zapewniają ubezpieczonemu dostęp do opieki zdrowotnej w placówkach o wysokim standardzie świadczonych usług.  Ubezpieczenie zdrowotne to: kompleksowa opieka medyczna, łatwy dostęp do lekarzy specjalistów, komfort i wysoki standard usług, bezgotówkowe konsultacje i badania w placówkach partnerów medycznych. Ochrona ubezpieczenia obowiązuje w Polsce lub na całym świecie w zależności od wyboru zakresu ubezpieczenia. Ubezpieczenia grupowe – są to ubezpieczenia dostępne dla firm. Opłacającym składkę jest pracodawca lub pracownik. Ubezpieczeni są pracownicy. Podstawowym ryzykiem objętym ochroną śmierć ubezpieczonego. Umowa ta zwykle zostaje rozszerzona o szereg umów dodatkowych, jak np.:  śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, (przy pracy, w środku lokomocji, wskutek zawału serca lub udaru mózgu), niezdolność ubezpieczonego do pracy zarobkowej, trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu, trwały uszczerbek na zdrowiu dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku, poważna choroba ubezpieczonego, poważna choroba dziecka, śmierć współmałżonka, śmierć współmałżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku, śmierć dziecka, śmierć rodziców, śmierć teściów, urodzenie dziecka, urodzenie dziecka rozszerzone o urodzenie dziecka w wyniku ciąży mnogiej lub z wadą wrodzoną, urodzenie dziecka martwego, osierocenie dziecka, pobyt Ubezpieczonego w szpitalu pobyt Ubezpieczonego w szpitalu (wskutek nieszczęśliwego wypadku, wypadku przy pracy, wypadku w środku lokomocji, wskutek zawału serca lub udaru mózgu), operacje chirurgiczne, rehabilitacja medyczna, pomoc medyczna w kraju, druga opinia medyczna. Ubezpieczenia typu „grupa otwarta” – ubezpieczenia o charakterze podobnym do ubezpieczeń grupowych, ale dostępne dla osób indywidualnych.
Ubezpieczenia Podróżne i NNW
Ubezpieczenia podróżne – zawierają kompleks rozwiązań ubezpieczeniowych niezbędnych wszystkim turystom bez względu na miejsce czy cel wyjazdu. Są to zwykle: organizacja i pokrycie kosztów leczenia, jeśli ubezpieczony zachoruje lub ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi, organizacja i pokrycie kosztów związanych z przewiezieniem z miejsca wypadku do placówki medycznej, powrotu do Polski lub transportem zwłok, wypłata świadczenia w razie trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy śmierci w skutek nieszczęśliwego wypadku, pakiet usług assistance, obejmujący m.in. pomoc prawną, odzyskanie i ponowne skierowanie zagubionego przez przewoźnika bagażu oraz wcześniejszy powrót ubezpieczonego, np. w przypadku choroby albo śmierci osoby bliskiej. Ubezpieczenia podróżne rozszerza się także o ochronę odpowiedzialności cywilnej za czyny szkody wyrządzone osobom trzecim, ubezpieczenie bagażu lub też ewentualnie ubezpieczenie sprzętu sportowego. Dodatkowo wybrać można m.in.: wyjeżdżając na narty: rozszerzenie umowy o amatorskie uprawianie narciarstwa z assistance dodatkowym obejmującym koszty ratownictwa, ubezpieczenie sprzętu narciarskiego w ramach ubezpieczenia bagażu podróżnego; wyjeżdżając z rodziną: dodatkowe usługi assistance, przewidujące m.in. zapewnienie opieki nad dziećmi w razie choroby lub wypadku rodziców czy organizację i pokrycie kosztów powrót osób bliskich (np. dzieci czy współmałżonka); wyjeżdżając do pracy: rozszerzenie ochrony dające gwarancję pokrycia kosztów leczenia powstałych w następstwie zdarzeń związanych z wykonywaniem pracy za granicą. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia pomoc finansową w najtrudniejszych chwilach, tzn. wtedy, kiedy ubezpieczonemu, stanie się fizyczna krzywda. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się także w niektórych ubezpieczeniach zawał serca i udar mózgu, jeżeli nie były spowodowane wcześniejszymi stanami chorobowymi. Podstawą produktu jest przeważnie świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem (1 % sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu), często rozszerzane o: świadczenie z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku; zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych; zwrot kosztów przysposobienia zawodowego inwalidów; czasem też zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, czy zadośćuczynienie za ból.
Ubezpieczenia Firmowe
Ubezpieczenie firmy – działalność firmy (mowa tu o małych i średnich przedsiębiorstwach) bardzo często ubezpiecza się w formule pakietowej – polisa taka zawiera w sobie kompleksową ochronę majątku firmy oraz ryzyk wiążących się z odpowiedzialnością cywilną z tytułu prowadzonej działalności. Tego rodzaju polisa obejmować może: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych; ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku; ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych oraz danych, programów i nośników danych; ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo); ubezpieczenie kosztów stałych działalności; ubezpieczenie wandalizmu; ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia; ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Możliwe są bardzo różne konfiguracje tego rodzaju ubezpieczenia, zależnie od profilu firmy – rodzaju posiadanego majątku, typu prowadzonej działalności. W związku z tym również składkę oblicza się w ściśle indywidualny sposób. Niektóre towarzystwa ubezpieczeń tworzą osobne propozycje np. dla aptek. Nie zawsze jednak tego rodzaju formuła jest przedsiębiorcy potrzebna, dlatego też wymienione wyżej ubezpieczenia funkcjonują również osobno – m.in. jako: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych; ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku; ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia. Część towarzystw oferuje również tzw. polisy all risks – od wszystkich ryzyk. Ubezpieczenie ryzyk budowlano montażowych – ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w trakcie realizacji kontraktu budowlanego, polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli ubezpieczającego zdarzeń losowych . Przedmiotem ubezpieczenia są roboty budowlano – montażowe objęte kontraktem, w tym prace przygotowawcze na terenie budowy wraz z materiałami i urządzeniami, które mają zostać wbudowane lub zamontowane. Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte również: maszyny budowlane; sprzęt, wyposażenie i zaplecze budowy; koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie powstałej w następstwie zdarzenia objętego ubezpieczeniem, odpowiedzialność cywilna za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem robót oraz inne, uzgodnione z ubezpieczającym, dodatkowe przedmioty lub koszty zależne od charakteru robót i potrzeb ubezpieczającego. Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń jest skierowane do właścicieli lub użytkowników wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń. Przedmiotem ubezpieczenia są wszelkiego rodzaju maszyny i urządzenia po pozytywnym zakończeniu prób eksploatacyjnych, wykorzystywane w działalności gospodarczej ubezpieczającego/ ubezpieczonego. Maszyny i urządzenia są ubezpieczane w czasie pracy, w spoczynku, podczas demontażu i ponownego montażu w celu dokonania konserwacji lub naprawy mogą być ubezpieczone również podczas przemieszczania lub transportu. Ubezpieczenie zwykle typu „all risks”, czyli od wszelkiego ryzyka. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie nagłe, niespodziewane i niezależne od woli ubezpieczającego/ubezpieczonego zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotu ubezpieczenia jeśli nie zostało wyraźnie wyłączone. Mogą być spowodowane m.in. przez: uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia elektryczne, błąd człowieka. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie to chroni ubezpieczonego przed odpowiedzialnością za straty poniesione przez osoby trzecie, powstałe w związku z posiadanym przez ubezpieczonego mieniem lub prowadzoną przez niego działalnością. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność za szkody osobowe (straty wynikające ze śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia osoby trzeciej), szkody rzeczowe (starty wynikające z uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy osoby trzeciej) lub w przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, czyste straty finansowe (straty inne niż wynikające ze śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy osoby trzeciej). Ochrona ubezpieczeniowa zwykle może zostać rozszerzona m.in. o: oc za produkt; oc za szkody powstałe po przekazaniu wykonanej pracy lub usługi odbiorcy, jeżeli powstały w wyniku ich wadliwego wykonania; oc najemcy; oc pracodawcy; oc za szkody w środowisku; oc za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu oc; oc za szkody w obcych środkach transportu wyrządzone podczas prac ładunkowych; oc za szkody wyrządzone przez podwykonawców ubezpieczonego; oc za koszty poniesione na demontaż wadliwych produktów oraz na montaż produktów bez wad; oc za szkody mające postać czystych strat finansowych; oc za szkody powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ubezpieczenie zawodowej odpowiedzialności cywilnej –  w  Polsce istnieją zawody bądź rodzaje działalności gospodarczej, których wykonywanie wiąże się z obowiązkiem posiadania ubezpieczenia OC. Wymóg taki stosowany jest najczęściej przy zawodach wymagających dużej specjalizacji i takich, których złe wykonywanie może narazić potencjalnych klientów na dotkliwe szkody. Ubezpieczenie chroni zarówno posiadacza polisy, jak i jego klienta. Obowiązek posiadania OC zawodowego mają m.in. biura rachunkowe, adwokaci i radcowie prawni, agenci i brokerzy ubezpieczeniowi, lekarze, pielęgniarki oraz osoby wykonujące inne zawody medyczne. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy wykonując jakąkolwiek inną działalność zawarli dobrowolną umowę OC. Taką umowę mogą także zawrzeć wszyscy ci, którzy mają obowiązek posiadania OC. Wówczas polisa dobrowolna będzie rodzajem „doubezpieczenia”. Ma to znaczenie gdy zależy nam na ochronie wykraczającej poza sumę gwarancyjną, określoną w przepisach dotyczących obowiązkowego OC zawodowego. Ubezpieczenie dla spółdzielni mieszkaniowych i innych podmiotów zarządzających budynkami wielomieszkaniowymi – jest produktem specjalistycznym, skierowanym przede wszystkim do Spółdzielni Mieszkaniowych, ale dedykowanym również innym podmiotom,  zarządzającym budynkami wielomieszkaniowymi Ubezpieczający w ramach umowy ubezpieczenia, zawrzeć może następujące rodzaje ubezpieczeń: mienia od ognia, odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami własnymi oraz przekazanymi w zarządzanie nieruchomościami, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, z możliwością rozszerzenia o dewastację, zewnętrznych urządzeń i instalacji, szyb i innych przedmiotów szklanych od rozbicia, stłuczenia czy pęknięcia ( w tym możliwość ubezpieczenia znaków reklamowych, szyldów).
Ubezpieczenia Finansowe
Gwarancja zapłaty wadium – przeznaczona jest dla podmiotów przystępujących do przetargów na świadczenie wszelkich usług (m.in. roboty budowlane). Gwarancja udzielana jest na zlecenie podmiotu, który składa ofertę w przetargu. Beneficjentem gwarancji jest organizator przetargu. Gwarancja zabezpiecza kwotę wadium, którego wniesienie jest warunkiem przystąpienia do przetargu. Gwarancja jest szczególnie dogodną formą wadium wymaganego przez organizatorów przetargu, ponieważ zastępuje wadium w gotówce. Gwarancja dobrego wykonania kontraktu – przeznaczona jest dla podmiotów świadczących wszelkie usługi (m.in. roboty budowlane). Gwarancja udzielana jest na zlecenie podmiotu realizującego kontrakt. Zleceniodawcą może być zarówno wykonawca jak i podwykonawca. Beneficjentem gwarancji, tj. podmiotem uprawnionym do otrzymania kwoty z gwarancji jest podmiot zlecający wykonanie robót lub świadczenie usług. Gwarancja zabezpiecza prawidłową realizację kontraktu i obejmuje w szczególności wykonanie kontraktu w terminie oraz zachowanie przez wykonawcę ustalonych parametrów jakościowych. Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek – przeznaczona jest dla podmiotów świadczących wszelkie usługi (m.in. roboty budowlane). Gwarancja udzielana jest na zlecenie podmiotu realizującego kontrakt. Zleceniodawcą może być zarówno wykonawca jak i podwykonawca. Beneficjentem gwarancji, tj. podmiotem uprawnionym do otrzymania kwoty z gwarancji jest podmiot zlecający wykonanie robót lub świadczenie usług. Gwarancja obejmuje koszty usunięcia wad i usterek w zakresie kontraktu, w ramach udzielonej przez wykonawcę gwarancji oraz rękojmi. Gwarancja należytego wykonania umowy – to właściwie dwie wymienione powyżej gwarancje w jednej – przeznaczona jest dla podmiotów świadczących wszelkie usługi (m.in. roboty budowlane). Gwarancja udzielana jest na zlecenie podmiotu realizującego kontrakt. Zleceniodawcą może być zarówno wykonawca jak i podwykonawca. Beneficjentem gwarancji, tj. podmiotem uprawnionym do otrzymania kwoty z gwarancji jest podmiot zlecający wykonanie robót lub świadczenie usług. Gwarancja zabezpiecza prawidłową realizację kontraktu i obejmuje w szczególności wykonanie kontraktu w terminie oraz zachowanie przez wykonawcę ustalonych parametrów jakościowych. Po zakończeniu kontraktu obejmuje koszty usunięcia wad i usterek w zakresie kontraktu, w ramach udzielonej przez wykonawcę gwarancji oraz rękojmi.
Ubezpieczenia Transportowe

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym lub międzynarodowym – ubezpieczenie skierowane jest do osób (fizycznych i prawnych), które prowadzą działalność gospodarczą polegającą na zawodowym przewozie towarów własnymi lub obcymi środkami transportu, na terenie kraju lub poza granice RP. Ubezpieczeniem objęte są szkody w przewożonym ładunku polegające na utracie, ubytku lub jego uszkodzeniu, do wartości określonej w liście przewozowym. Zakres oc przewoźnika międzynarodowego określony jest w konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów. W wariancie rozszerzonym ubezpieczenie może dotyczyć też szkód wynikłych przy załadunku lub rozładunku, z kolei przewóz niektórych grup towarów (alkohol, elektronika, paliwa) wiąże się ze zwyżkami składki.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora przeznaczone jest dla przedsiębiorstw prowadzących działalność spedycyjną, tj. tych, które zawodowo i odpłatnie zajmują się organizacją transportów ładunków osób trzecich. Ubezpieczenie to zapewnia ochronę spedytorowi przed roszczeniami osób trzecich, które w związku z niewykonaniem, lub nienależytym wykonaniem umowy spedycji poniosły szkodę majątkową. Ubezpieczeniem objęte są zwykle następujące czynności związane ze spedycją towaru: składowanie towaru; pakowanie i przepakowywanie towaru; kontrola ilościowa i wagowa towaru; kontrola stanu przesyłki; przygotowanie dokumentów do wysyłki towaru; odprawa celna towaru; załadunek i wyładunek towaru oraz ewentualnie inne czynności zwyczajowo związane ze spedycją towaru. Ubezpieczenie ładunków w transporcie (cargo) przeznaczone jest dla tych podmiotów gospodarczych, które ponoszą ryzyko przypadkowej utraty bądź uszkodzenia ładunku w czasie transportu, lub też zobowiązane są na podstawie zawartych umów handlowych do jego ubezpieczenia na rzecz swoich kontrahentów. Ochroną ubezpieczeniową objęte mogą być szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w następstwie działania sił przyrody (m.in.: pożaru, uderzenia pioruna, powodzi, huraganu, deszczu nawalnego, gradu, lawiny), w wyniku wypadku środka transportu, lub w zakresie pełnym tzn. ładunki ubezpieczone są od wszystkich ryzyk, co oznacza wszelkie nagłe i nieprzewidziane zdarzenia, powstałe niezależnie od woli ubezpieczającego z wyjątkiem tych, które jednoznacznie zostały wymienione w umowie jako wyłączone z zakresu ubezpieczenia. Ubezpieczeniem objęte jest, więc każde ryzyko, które nie zostało wyraźnie wyłączone.

Ubezpieczenia Rolne i Upraw
Obowiązkowe ubezpieczenia rolne skierowane do rolników – osób fizycznych, w posiadaniu których znajduje się gospodarstwo rolne a także budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenia te są ubezpieczeniami obowiązkowymi, których zakres reguluje Ustawa za dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003r.). Są to: ubezpieczenie budynków w gospodarstwie rolnym gwarantujące wypłatę świadczenia za szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych: ognia, huraganu, gradu, uderzenia pioruna oraz innych żywiołów oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroniące osoby trzecie oraz ich mienie przed wypadkami, jakie mogą zdarzyć się w związku z prowadzeniem działalności rolnej. Dobrowolne ubezpieczenie rolne – ubezpieczeniem mogą być objęte: zwierzęta gospodarskie (konie, bydło, trzoda chlewna, owce, kozy, drób, zwierzęta futerkowe), pojazdy wolnobieżne z wyjątkiem ciągników rolniczych oraz przyczep, sprzęt rolniczy (narzędzia oraz niepodlegające rejestracji maszyny rolnicze), materiały i zapasy (materiały opałowe, budowlane, części zamienne do sprzętu rolniczego, nawozy sztuczne i środki ochrony roślin, pasze i odżywki dla zwierząt), ziemiopłody (zmagazynowane na terenie siedliska płody rolne), ruchomości domowe oraz stałe elementy domu mieszkalnego, następstwa nieszczęśliwych wypadków rolnika oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie rolnym. Ubezpieczenia upraw rolnych – skierowane jest do rolników prowadzących uprawę roślin, a którym z tego tytułu przysługują dopłaty do składek ubezpieczeniowych. Składki na to ubezpieczenie są dotowane przez państwo. Rolnik płaci tylko 50% należnej składki, pozostałą część towarzystwo ubezpieczeń rozlicza z Ministerstwem Rolnictwa. Ubezpieczenie zapewnia praktycznie pełną ochronę ubezpieczonych roślin za niską składkę. Zakres i przedmiot ubezpieczenia uzależniony jest od uregulowań zawartych w ustawie o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Ubezpieczeniem objęta może zostać prawie cała produkcja roślinna. Każdy ma możliwość wyboru wariantu ubezpieczenia i tym samym dopasowania jego zakresu do swoich indywidualnych potrzeb. Oprócz ubezpieczenia produkcji roślinnej od klęsk losowych (przymrozków czy huraganów), powodujących czasami znaczne straty w plonach, rolnicy mogą także ubezpieczyć nakłady poniesione na uprawę roślin. Każdą roślinę uprawną lub jej plon – od skutków gradobicia i powodzi, rośliny jednoroczne – od przymrozków wiosennych, a rośliny ozime i wieloletnie – od ujemnych skutków przezimowania, łącznie ze skutkami przymrozków wiosennych.

Zapytanie ze strony

5 + 14 =

Grupa Ultra - Kim jesteśmy

Jesteśmy zespołem pośredników ubezpieczeniowych z północno wschodniej Polski. Kilkadziesiąt tysięcy Klientów obdarzyło nas zaufaniem i regularnie korzysta z naszych usług. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w sprzedaży i obsłudze ubezpieczeń. Oferujemy wiele produktów ponad 30-tu wiodących towarzystw ubezpieczeniowych. Dzięki temu możemy zapewnić naszym Klientom skuteczną i celową ochronę przy optymalnej składce. Nasi Klienci doceniają kompleksową obsługę: monitorowanie czasu trwania polisy, każdorazowe wyszukiwanie najatrakcyjniejszych ofert, informowanie o aktualnych promocjach lub dodatkowych możliwościach rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej.