Ubezpieczenia rolne

ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego to pakiet polis obowiązkowych i dobrowolnych dla osób posiadających gospodarstwo rolne. Obowiązkowe ubezpieczenia rolne obejmują budynki w gospodarstwie rolnym od zdarzeń losowych (ognia, gradu, uderzenia pioruna). Również ubezpieczenie OC osób, które pracując w gospodarstwie, wyrządziły szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa. 

Dobrowolnym ubezpieczeniem rolnym mogą być objęte:  

  • zwierzęta gospodarskie 
  • pojazdy wolnobieżne z wyjątkiem ciągników rolniczych oraz przyczep  
  • sprzęt rolniczy  
  • materiały i zapasy  
  • ziemiopłody
  • ruchomości domowe  
  • stałe elementy domu mieszkalnego
  • NNW rolnika oraz rodziny 

Ubezpieczenia upraw rolnych – skierowane jest do rolników prowadzących uprawę roślin. Otrzymując dopłaty bezpośrednie, zgodnie z prawem rolnik musi ubezpieczyć przynajmniej połowę powierzchni upraw dotowanych. Ubezpieczający płaci tylko 50% należnej składki, pozostałą część ubezpieczyciel rozlicza z Ministerstwem Rolnictwa.  

Zakres i przedmiot ubezpieczenia zależy od Ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Ubezpieczeniem od klęsk losowych (przymrozków czy huraganów) objęta może zostać prawie cała produkcja roślinna .  

Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz bądź osobiście w naszym biurze w Lubawie. Dobierzemy najlepszy wariant ochrony Twojego gospodarstwa.